12.12.2018r.

W dniu 12.12.18r. (ŚRODA)

w godz. 17.00 - 18.00

DYŻUR KONSULTACYJNY

w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

odbędzie się w dniach 10 - 12.IV.2018r.

10.04 - Historia i Wiedza o społeczeństwie

           Język Polski

11.04 - Przedmioty przyrodnicze

           Matematyka

12.04 - Język obcy poziom podstawowy

           Język obcy poziom rozszerzony

 

1.   Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – ok. 8:25, listy uczniów i sal będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

2.     O ustalonej godzinie (8:30) zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3.      Na egzamin uczeń (słuchacz) przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę. Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić

i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4.     Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5.     Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu.

6.     Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a)     Zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza   egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b)    Sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

-          w części pierwszej z zakresu:

  -  historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

                          - języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi

-          w części drugiej z zakresu:

                          - przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

                          - matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                          

-          w części trzeciej na poziomie:

                           - podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

                           - rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi                                        

c)     Sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one

wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu).

d)     Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.  W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.

 Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowi część arkusza) i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

e)     Wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach  z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym - nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f)      Zakodować arkusz. Uczeń koduje:

f.1.  w części pierwszej z zakresu:

-          historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-          języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

f.2.  w części drugiej z zakresu:

                -        przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi

-          matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi

  f.3.  w części trzeciej z języka obcego nowożytnego:

-              w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

-              w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

7.     Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego dany zakres odpowiedniej części egzaminu i otrzymuje kompletny arkusz.

8.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia.  W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9.     Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów (słuchaczy) niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11.      W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

-   nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez  podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na zdający pozostawia  zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole  przebiegu egzaminu w danej sali)

- nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca

-   w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

-   nie wypowiada uwag i komentarzy

- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12.   Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

13.  W przypadku:

-       stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnychprzez ucznia

-        wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

-       zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, z jednego z powodów wyżej  określonych przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako „0%”.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem:

-          zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny.

( Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania oraz kompletność arkusza i odbiera go. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

-        Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.

16. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 13.

 

Przygotowała

 p. Elżbieta Świestowska

Warto podróżować?

Warto podróżować? Na to pytanie można było znaleźć odpowiedź podczas spotkania z młodym podróżnikiem p. Mateuszem Kubisiem, który zwiedził już 40 krajów na kilku kontynentach. Był w Ameryce Północnej, Afryce, Australii, a ostatnie 3 lata spędził w południowo-wschodniej Azji w Malezji i Singapurze. Poznał także m.in. Kambodżę, Indie, Birmę. Gościł na lekcji wychowawczej w klasie VIII a, a także opowiedział o swych podróżach gimnazjalistom z kl. III b i III d. Można było dowiedzieć się o tradycjach, kulturze i przyrodzie odwiedzanych krajów. Odpowiadał na pytania uczniów. Przeprowadził quiz wiedzy na temat swojej prezentacji. Przekonywał, że warto mieć marzenia i je realizować. Pan Mateusz przyjechał do nas z Kolbuszowej, z której pochodzi na zaproszenie p. D. Ziętek.

Ogłoszenie

Dnia 4, 5, 6 grudnia 2018r. odbędą się PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE.

Uczniowie w tych dniach przychodzą do szkoły na godz. 8.30.

Po egzaminach lekcje odbywać się będą według planu.

Wyjątkowa sztuka

Obejrzenie spektaklu „Pan Tadeusz” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie i zwiedzenie Muzeum Zamku Lubelskiego było celem wycieczki kl. VIII a, VIII d, III dG i III eG, na którą wybrali się uczniowie z p. D. Ziętek, p. L. Jadaś i p. K. Sadurą – Pałac.

Sztuka była wyjątkowa, wyreżyserował ją znany reżyser Mikołaj Grabowski. Można było się spodziewać klasycznej scenografii i gry aktorskiej, a tu okazało się, że inscenizator zaplanował coś innego. Awangardowe ujęcie, piękna muzyka grana na żywo, śpiew i kostiumy przyciągały uwagę i dziwiły. Mimo że całość trwała 3 godziny, nie można się było nudzić. Po wizycie w teatrze grupa udała się do muzeum, tu obejrzała piękne i wartościowe wystawy, a potem był czas na relaks. W dobrych nastrojach wycieczkowicze wrócili do Tarnobrzega.